GrandCentral

Advokat –
Kreatör –
Mentor –
Medlare –
Ungdomar

 

 

Anders Bergkvist är född och uppvuxen i Göteborg, Marks kommun och Kungsbacka och har under hela sitt yrkesverksamma liv jobbat som affärsjurist och advokat med fokus på företagsutveckling, ledningsfrågor, strategi utifrån den allt snabbare utvecklingen.

 

Juridiken är ett underskattat verktyg för företag som vill skaffa sig en fördel i konkurrensen, men också för de människor som vill bygga ett bättre samhälle. Jag ingår i Västsvenska Handelskammarens olika nätverk där jag lyfter frågor om hur juridiken bäst kan användas.

 

Samhället genom den möjlighet det skapar för invånarna att utbildas, bildas och leva som lyckliga, trygga, friska och balanserade människor tillsammans med andra är en förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv.

 

Mitt engagemang för samhälls- och skolfrågor började jag när jag satt i skolstyrelsen i Marks kommun 18 år gammal. Den erfarenheten avskräckte mig från  partipolitiken men fördjupade intresset för sakfrågorna. Engagemanget tar sig idag olika vägar allt ifrån att vara mentor åt olika ungdomars görande till att delta i Skolvåren.

 

Med Irene van Manen (Skatemorsa och Människan i Kålltorp) har jag arrangerat samverkansmöten mellan företrädare för skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, föreningsliv, samfälligheter samt politiker som pågick under flera år. Initiativet togs efter ett möte mellan invånare och företrädare för polis och socialtjänsten i  Kålltorp. Detta ledde till att jag kom att bli mentor åt olika ungdomsaktiviteter så som Picknickfestivalen, Actionpark, Actionhallen med flera.

 

Vi står inför nya utmaningar som globalisering, ökad information och kommunikation gör och vad de innebär för individen, företag och samhälle – vår gemensamma framtid. Men kanske främst hur skall ”vuxenvärlden” inse och ta tillvara på all den kompetens som finns hos ungdomar idag.

Avståndet mellan arbetet i och för företag och engagemanget i och kring ungdomsfrågor, skolfrågor och samhällsfrågor i övrig är mindre än man kan tro. De utmaningar som företag ställs inför är inte olika de som görande ungdomar möter. Som ledamot och sekreterare i alltifrån familjeföretag, små avknoppningsföretag och listade bolag har jag fått förmånen att tillsammans med andra bygga strategier för framtiden samt rekrytera bolagens exekutiva funktioner. Mycket av den erfarenheten har jag kunnat förmedla till olika ungdomssatsningar.

I allt görande, i företag eller ideella organisationer uppstår utmaningar då olika viljor, perspektiv och mål möts och måste samsas. Den erfarenhet som jag främst fått i mitt arbete med olika familjeföretag, intresseorganisationer och företag  har gjort att jag utvecklat min förmåga till facilitering och när så behövts verka som medlare mellan olika intressen. Betydelsen av förmågan att föra samtal och nå lösningar kan inte nog understrykas.
Jag har därför utvecklat denna kunskap inom medling och facilitering/samtalsledning, genom att gå utbildning hos CEDR, Institute for the Study of Conflict Transformation och Pepperdine University.

 

Webbsida av MOLLBYRÅN